Efter Corona er alle resturationer, der har mulighed for det blevet opfordret af Regeringen til at lave og sælge hånddesinfektion. Så selvfølgelig! Vi har lavet vores hånddesinfektion efter WHO's opskrift, hvor der er tilsat Glycerin, som modvirker at huden udtørrer. Hånddesinfektionen er i en fin glas sprayflaske, så den både kan bruges til hænderne, samt overflader, som f.eks. et håndtag, der skal desinficeres.
Nettoindhold 180 ml.

Hånddesinfektion

kr 49,00Pris
 • Ingredienser: Ethanol 80%; Hydrogen peroxide 0.125%; Glycerol 1.45%. Signalord: Fare
  P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
  P102: Opbevares utilgængeligt for børn
  P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  P403+P235: Opbevares på et godt ventileret sted.

  Opbevares køligt.
  H225: Meget brndfarlig væske og damp
  H319: Forårsager alvorlig øjenirritation
  Emballagen skal holdes tæt. Ved vandslukning: Brug pulver, kuldioxid eller vand i store mængder

Tingvej 13, Tranebjerg, 8305 Samsø

Tlf. 51 91 19 57

Mail: kontakt@samsoemadsnedkeri.dk

Se kontrolrapport for Samsø Madsnedkeri, engros

Se kontrolrapport for Samsø Madsnedkeri, detail

Kontrolrapport.gif
Kontrolrapport.gif

Tilmeld dig vores flaskepost her:

 • Facebook
 • Instagram - White Circle

©2020 tilhører Samsø Madsnedkeri